Algemene voorwaarden

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN Vrouwen met PIT

ARTIKEL 1.| DEFINITIES Voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit, worden en de volgende termen in deze algemene voorwaarden, in de navolgende betekenis gebruikt.

 Identiteit van de ondernemer: Donna Hoogstraaten / Vrouwen met PIT Contact Adres: Kwakkelstraat 9 2480 Dessel; Telefoonnummer: 00320494392733 E-mailadres: donna@vrouwenmetpit.com Rekening -nummer: BE15 0015 0889 6230 Btw-identificatienummer: BTW BE 0890.557.592 Dessel,

2. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Vrouwen met PIT met een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

3. Overeenkomst: Een overeenkomst is iedere overeenkomst tussen Vrouwen met pit en de opdrachtgever. En de tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Vrouwen met PIT zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van diensten. In iedere overeenkomst gaan beide partijen een verplichting aan: Vrouwen met PIT tot het aanbieden van diensten en de opdrachtgever/ cursist tot het uitvoeren van de opdrachten of eventueel het huiswerk om een het gestelde doel te kunnen bereiken. Indien dit door de cursist niet opgevolgd wordt kunnen er geen rechten aan ontleend worden bij het ontbinden van de overeenkomst.
4. Duurovereenkomst: De overeenkomst als bedoeld in het vorige lid waarbij partijen zich gedurende bepaalde of onbepaalde tijd jegens elkaar verplichten tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties. Bij het niet naleven van deze voorwaarden door de client of het af laten weten bij vervolgbijeenkomsten. Het niet reageren op contact momenten van Vrouwen met PIT wordt de overeenkomst opgezegd zonder dat de client er rechten aan kan ontlenen.

Als duurovereenkomst wordt in elk geval aangemerkt de overeenkomst ter zake van alle aangekochte producten van Vrouwen met Pit zoals: Happy schilderavonden, losse workshops, cursussen: dot painting, Bloemenschilderen en materie cursussen. Start to paint en opvolgende cursussen ervan, zo ook de online cursussen. En alle begeleidingstrajecten/ groepsworkshop/ teambuilding projecten en de schildervakantie.
Inschrijvingsvoorwaarden cursussen • De cursussen bestaan uit een aantal lessen (zoals op de website vermeld) afhankelijk van de cursus of traject, coaching waar men voor inschrijft.

Op de website staan de dagen en de aanvangsuren van de cursus vermeld. Voor de trajecten worden de lessen vastgesteld in onderling overleg. De les duur is maximaal 2 1/2 uur of zoveel korter als het doel van de les is bereikt.

• Bij onvoldoende deelnemers wordt de cursus geannuleerd. Reeds betaald cursusgeld wordt dan teruggestort. Of kan men kiezen in een andere groep aan te sluiten. • Indien door onvoorziene omstandigheden de cursus door Vrouwen met PIT wordt geannuleerd, wordt het inschrijfgeld teruggestort van de lessen die nog niet hebben plaats gevonden.
Indien de cursussen geen doorgaan kunnen vinden wegens opgelegde regels van de overheid welke die ook mogen zijn wordt er geen geld terugbetaald. Dan voorzien we een online voortgang op dezelfde data als vermeld was bij aankoop van de cursus. Mochten er nog meer beperkingen opgelegd worden ook online dan zullen we helaas moeten wachten tot er weer iets mogelijk is en onder welke omstandigheden.

• Bij ziekte van de docent, Donna Hoogstraaten, wordt de les verplaatst in samenspraak met de cursisten.

• De inschrijving is van toepassing op alle in artikel 4 genoemde cursussen en is pas definitief na het betalen van het volledige bedrag of na het betalen van de eerste termijn wanneer gekozen is voor gespreide betaling.

• In overleg kan het cursusgeld met extra kosten in 2 – 5 termijnen worden betaald tenzij dit niet is vermeld bij de aankoop van het product.

• Annuleren tot 4 weken voor aanvang van de cursus/ workshop geeft recht op volledige terugbetaling. Annulering tot 3 weken voor aanvang van de cursus geeft recht op 75 % terugbetaling van de cursus. Wanneer geannuleerd wordt tot 2 weken voor de cursus start ontvang je 50% cursusgeld terug. Tot 1 week komt het totale bedrag te vervallen. Als er binnen de termijn van 4 weken wordt gekocht geldt de regeling van de week waarin gekocht is. Tenzij je een vervanger aanbrengt dan worden er geen kosten gerekend.

Annuleren afspraak voor een traject of coaching: Met het maken van deze afspraak ga je akkoord met de algemene voorwaarden op de website van Vrouwen met PIT. Waarin o.a. staat dat je 24 u. vooraf laat weten dat je verhinderd bent. Anders wordt de afspraak in rekening gebracht.

Voor het onlineplatform Acrylgieten is het een 1 jaar vast lidmaatschap daarna maandelijks opzegbaar met een opzeg termijn van 30 dagen. Voor de andere online cursussen is er vanaf de inschrijvingsdatum een jaar toegang en vrij opzegbaar.

Online Atelier of Durf te doen is maandelijks opzegbaar met 30 dagen opzegtermijn.

Wanneer een cursist onverhoopt fysiek niet aanwezig kan zijn komt de les te vervallen. Kan de cursist/ opdrachtgever meerdere keren niet voldoen door later opgenomen verplichtingen vervalt de overeenkomst en wordt deze ontbonden zonder terug betaling van de cursuskosten. Voor workshops geldt bij het niet fysiek aanwezig kunnen zijn de annuleringsregeling zoals hierboven is vermeld met de uitzondering voor het geval men een plaatsvervanger regelt. Dit dient men dan wel zo spoedig mogelijk te laten weten.
In heel speciale gevallen kan in overleg met de docent tijdens het lopende cursusjaar van september tot juni gekeken worden of de les op een ander tijdstip (indien dezelfde lessen gegeven worden) kan worden ingehaald. De lessen kunnen niet in een andere les of disipline worden ingehaald.

ARTIKEL 2. ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Vrouwenmetpit.com en iedere tot stand gekomen overeenkomst.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.

3. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

5. Diensten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens vrouwenmetpit.com uit te voeren diensten, trainingen, coaching gesprekken of adviesverlening. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e- ‐mail.

6. Vernietiging Of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een goede regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3 AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Vrouwenmetpit.com geldend na betaling.

2. Aan een aanbod van Vrouwenmetpit.com dat gebaseerd is op door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen. De opdrachtgever kan eveneens
geen rechten ontlenen aan een aanbod van Vrouwenmetpit.com dat een kennelijke fout of vergissing bevat.

3. Iedere overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdracht door Vrouwenmetpit.com na betaling schriftelijk of mondeling is bevestigd.

4. Indien de opdrachtgever de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

Artikel 4 schilder vakantie weekend
Uitwerking schilder weekend
1.
Bij het plaatsen van een reservatie via de website vrouwnmetpit.com of ter plaatse verklaart de cliente kennis genomen te hebben van de onderhavige algemene voorwaarden en deze te aanvaarden

Alle bestellingen kunnen worden geannuleerd binnen de 14 dagen na de bestelling. Ziekte en onvoorziene omstandigheden zijn geen uitzondering op onze annulering voorwaarden

Cursusgeld wordt niet terugbetaald, wanneer de client afziet na 14 dagen na de inschrijving. Wanneer de client afhaakt tijdens een cursus of niet komt opdagen, wordt het betaalde voorschot of bedrag niet terugbetaald.

Voor de schildervakanties: bij annulering betaalt u € 18,– reserveringskosten en de aanbetaling van € 315,– p.p. Binnen 12 weken voor aankomst zult u de totale rekening (minus toeristenbelasting en milieuheffing moeten voldoen. Het is aan te raden om een reis-, ziektekosten- en annuleringsverzekering, met zo nodig dekking voor het buitenland, af te sluiten. Geen kosten worden in rekening gebracht als er een vervanger is gevonden laat dit wel tijdig weten.

Artikel 4a Verhindering Vrouwen met pit is niet verantwoordelijk voor de ziekte van deelnemers en/of hun onvoorziene omstandigheden. Er zal dan ook geen restitutie plaats vinden. Ook is het inhalen van lessen en workshops niet mogelijk.

Artikel 4b aansprakelijkheid Vrouwen met pit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letselschade of beschadiging/zoek raken van persoonlijke eigendommen en/of kleding.

Artikel 4c Eigendomsrecht Op alle door Vrouwen met pit ter beschikking gestelde cursusmaterialen, gegevens en informatie, in welke vorm dan ook verstrekt, berusten de intellectuelen en/of industriële eigendomsrechten bij Vrouwen met pit en/of de sprekers en/of andere door Vrouwen met pit ingeschakelde derden. Al het materiaal wordt ter beschikking gesteld ten behoeve van eigen gebruik. Vermenigvuldiging en/of verspreiding van de door en/of via Vrouwen met pit aan u verstrekte materialen, gegevens en informatie is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van Vrouwen met pit

Artikel 4d Privacy Vrouwen met pit behoudt zich het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen worden ook op de website gepubliceerd. Vrouwen met pit raadt iedereen aan de algemene voorwaarden bij elke inschrijving opnieuw te raadplegen, zodat men altijd op de hoogte is van de inhoud van de geldende algemene voorwaarden