Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Vrouwenmetpit.com
ARTIKEL 1.| DEFINITIES
Voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit, worden en
de volgende termen in deze algemene voorwaarden, in de navolgende betekenis gebruikt.
1 Identiteit van de ondernemer: Donna Hoogstraaten Vrouwenmetpit.com
Contact Adres: Kwakkelstraat 9 2480 Dessel;
Telefoonnummer: 00320494392733
E-mailadres: dona@vrouwenmetpit.com
Rekening -nummer: BE15 0015 0889 6230
Btw-identificatienummer: BTW BE 0890.557.592 Dessel,
2. Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met
wie Vrouwenmetpit.nl een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Overeenkomst:
Iedere overeenkomst tussen Vrouwenmetpit.com en de opdrachtgever. En de tot stand gekomen
overeenkomst, waarmee Vrouwenmetpit.nl zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot het
verlenen van diensten.
4. Duurovereenkomst:
de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid waarbij partijen zich gedurende bepaalde of
onbepaalde tijd jegens elkaar verplichten tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende
prestaties.

Als duurovereenkomst wordt in elk geval aangemerkt de overeenkomst ter zake van alle aangkochte  Happy
schilderenavonden, losse workshops, dotpainting cursus  of de cursus Start to paint en opvolgende cursussen ervan, zo ook de online cursussen.
Inschrijvingsvoorwaarden cursus Start to paint
• De cursus start to paint bestaat uit 8 lessen van 2 ½ uur op de website staan de dagen en
uren vermeld waarvoor ingeschreven wordt.
• Bij onvoldoende deelnemers (minder dan 3) wordt de cursus geannuleerd. Reeds betaald
cursusgeld wordt dan teruggestort. Of kan men kiezen in een andere groep aan te sluiten.
• Indien door onvoorziene omstandigheden de cursus door Colori di vita Donna (onderdeel van
Vrouwen met PIT.com) wordt geannuleerd, wordt het geld teruggestort van de lessen die nog
niet hebben plaats gevonden.
• Bij ziekte van de docent, Donna Hoogstraaten, wordt de les verplaatst in samenspraak met de
cursisten.
• De inschrijving is van toepassing op alle in artikel 4 genoemde cursussen en is pas definitief
na het betalen van het volledige bedrag of na het betalen van de eerste termijn wanneer
gekozen is voor gespreide betaling.
• In overleg kan het cursusgeld met extra kosten in 2 termijnen worden betaald
• Annuleren tot 4 weken voor aanvang van de cursus geeft recht op volledige terugbetaling.
Annulering tot 3 weken voor aanvang van de cursus geeft recht op 75 % terugbetaling van
de cursus. Wanneer geannuleerd wordt 2 weken voor de cursus start ontvang je 50%
cursusgeld terug. Hierna komt het totale bedrag te vervallen. Voor het onlineplatform “ Pad
naar innerlijke vrijheid” is het 1 jaar vast daarna maandelijks opzegbaar met een opzeg termijn
van 30 dagen. Voor de andere online curssusen ” Neem je leven in eigen” 8 weken en een jaar toegang.
• Wanneer een cursist onverhoopt fysieke niet aanwezig kan zijn wordt dit uiterlijk 24 uur voor
start van de les kenbaar gemaakt, anders komt de les te vervallen. Uitgezonderd ziekte of
andere serieuze redenen. Een les kan dan in overleg op een ander tijdstip (met een andere
groep) worden ingehaald. Let wel het is niet mogelijk frequent lessen in te halen dit is niet
bevorderlijk voor het leerproces.

ARTIKEL 2. ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Vrouwenmetpit.com en iedere
tot stand gekomen overeenkomst.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering
waarvan derden worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.
Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het
bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen.
5. Diensten:
alle in het kader van de overeenkomst door of namens vrouwenmetpit.com uit te voeren diensten,
trainingen, coaching gesprekken of adviesverlening.
Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e- ‐mail.
6. Vernietiging
Of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen
onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een
goede regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het
doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3 AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Vrouwenmetpit.com
geldend na betaling.
2. Aan een aanbod van Vrouwenmetpit.com dat gebaseerd is op door de opdrachtgever onjuist of
onvolledig verstrekte gegevens, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
De opdrachtgever kan eveneens geen rechten ontlenen aan een aanbod van Vrouwenmetpit.com dat
een kennelijke fout of vergissing bevat.
3. Iedere overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdracht door Vrouwenmetpit.com na
betaling schriftelijk of mondeling is bevestigd.
4. Indien de opdrachtgever de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit,
verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is
naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die
overeenkomst.